Általános Szerződési Feltételek / ÁSZF

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Keleti módszerek www.taiji-debrecen.hu

Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A tanfolyamok és edzések működésével, megrendelési és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://taiji-debrecen.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://taiji-debrecen.hu/aszf

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A https://taiji-debrecen.hu/ használata közben és a honlapon keresztül történő vásárlás során az Ön szolgáltatója:
Keleti Módszerek Egyesület
Székhely: 3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 19. I. lph. 3/1.
Nyilvántartási száma: 05-02-0065802
Adószáma: 19091127-1-05
Statisztikai számjele: 19091127 8560 529 05
E-mail cím: programok@keletimodszerek.hu és info@taiji-debrecen.hu
Bankszámla szám: MAGNET Bank Zrt. – 16200106-11632524
Tárhelyszolgáltató: https://tarhely.eu/
TárhelyEu Szolgáltató Kft, 1097 Budapest, Victor Hugo 18-22.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2017. december 20. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3.Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4.Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül –, kivéve azon tartalmakat, amiket a szolgáltató letöltésre ajánl fel.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
3.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.
3.2. A Keleti módszerek weboldalon szakember által jóváhagyott termékek érhetőek el.
3.3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
Jelenleg a weboldalon keresztül edzésre, tanfolyamra és online tanfolyamra lehet jelentkezni.
Edzés: https://taiji-debrecen.hu/kezdo-taijiquan-tai-chi-chuan-foglalkozas-debrecenben
Tanfolyamok: https://taiji-debrecen.hu/programok/
3.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

RENDELÉS MENETE
4.1. Felhasználó a megrendelő űrlapot kitöltve, átutalással kifizetve vásárolhatja meg az online tanfolyamokat, illetve jelentkezhet a tanfolyamokra. Az edzések kipróbálása ingyenes, utána pedig a helyszínen készpénzben kell fizetni a csoportot vezető titkárnál.
4.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatát kérjük el, amelyre az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyünk van.
4.3. A tanfolyamok és az online tanfolyamok ára, és a fizetési feltételek honlapon fel van tüntetve. Felhasználó e-mailes válaszlevelet kap a sikeres jelentkezéséről és tanfolyam további részleteiről.
4.4. A tanfolyamok esetében a felhasználó a teljes vételár megfizetését követően vehet részt a kiválasztott tanfolyamon.
4.5. Az megrendelt tanfolyamok árát a utalással előre tudja rendezni. A számlát a megrendelő elektronikusan kapja meg a fizetést követően egy visszaigazoló e-mailben. A befizetés beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül a Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap a jelentkezési sikerességéről, amiben az elektronikus számlát is megtalálja. Ennek a visszaigazoló e-mailnek a feladási időpontja számít a szerződéskötés időpontjának.
4.6. A Szolgáltató – bár igyekszik ismételten megkísérelni az elküldést -, nem felelős azért, ha a Felhasználó a jelentkezéskor megadott e-mail címen nem tudja fogadni a visszaigazoló e-mailt. Ebben az esetben az adatok helyesbítéséig a szerződés nem jön létre
4.7. Az adatok megadását követően a „Jelentkezem”  vagy “Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A „”Jelentkezem” és “Megrendelem” gombra kattintással elfogadja az ÁSZF-et, a Jogi Nyilatkozatot és az Adatkezelési tájékoztatót.
4.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt, tehát a „Megrendelem”/”Jelentkezem” gombra kattintás előtt javítani tudja a bevitt adatokat.
4.9 Fontos, hogy  ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék. A Felhasználó az adatbeküldés után kapott e-mailben ellenőrizheti a megadott adatait, így lehetősége van helyesbíteni. (Lsd. 4.11. pontot)
4.10. Amennyiben a Felhasználó befizette a szolgáltatás díját, de téves adatokat adott meg, és semmilyen módon nem sikerül felvenni a Felhasználóval a kapcsolatot, ez esetben a Szolgáltató – a megrendelés leadását követő legkésőbb 30 napon belül – visszatéríti a díjat, és banki közleményben értesíti a Felhasználót, hogy téves adatokkal került megrendelésre a termék.
4.11. Amennyiben a Felhasználó tévesen adta meg az adatait – megrendelt szolgáltatás kiválasztása, kapcsolattartási vagy számlázási adatokat –, a szerződés megkötése előtt helyesbítheti az adatait úgy, hogy írásban értesíti a Szolgáltatót a honlapon megadott elérhetőségen.
4.12 Sikeres megrendelés és visszaigazolás esetén megtörténik a szerződéskötés, ez után az elállás jogával élve, annak feltételei mentén törölhető megrendelését a Felhasznál, és kezdeményezhet új megrendelést.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
5.1. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett a vásárlás összege a bankszámlára.
5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
5.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

ELÁLLÁS JOGA
6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
6.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
6.4. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
6.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.6. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
6.7. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
6.8. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
6.9. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
6.10. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó a Szolgáltató részére.
Elállási nyilatkozat minta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Keleti Módszerek Egyesület
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:
A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: info@taiji-debrecen.hu

6.11. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Milyen termékekre nem vonatkozik az elállási jog?
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti, a 6.1. pontok alatt megfogalmazott elállási jogát
a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
m) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre /megnyitottuk a fájlokat, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

PANASZKEZELÉS RENDJE
8.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@taiji-debrecen.hu vagy a programok@keletimodszerek.hu e-mail címen közölheti.
8.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

SZERZŐI JOGOK
9.1. Miután a taiji-debrecen.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése) – kivéve, ha a weblapot üzemeltető erre buzdít, de ezt újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.
9.2. A taiji-debrecen.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Minden olyan információ, amit a taiji-debrecen.hu oldalon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz –, az általános információ gyarapítása céljából szolgának, nem pedig az orvosi kezelések és tanácsok helyettesítésére.
Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés vagy diagnózis miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.
Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az taiji-debrecen.hu weboldalak akadálytalan működését és a vásárlást
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése;
Bármely szoftver nem megfelelő működése;
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei;
A taiji-debrecen.hu weboldalt működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

ADATVÉDELEM

A https://taiji-debrecen.hu/ adatkezelési tájékoztatója és jogi nyilatkozata elérhető a következő oldalakon:
https://taiji-debrecen.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://taiji-debrecen.hu/jogi-nyilatkozat/

Pin It on Pinterest

Share This